GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PEDAGOG  SZKOLNY
mgr Ewa Szewczyk
Poniedziałek  8.00 – 12.30
Wtorek  08.00 – 14.00
Środa  08.00 – 13.00
Czwartek  08.00 – 14.00
Piątek  08.00 – 14.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo!

    Publiczne Gimnazjum  im. ks. Zdzisława Jastrzębiec –Peszkowskiego  w Belsku Dużym jest  placówką 

oferującą   uczniom oraz ich rodzicom pomoc psychologiczno –pedagogiczną.

Celem uzyskania bliższych informacji można  zgłaszać się  osobiście  lub  telefonicznie: 486640382.  

Pedagog szkolny  zaprasza  wszystkich  uczniów  i rodziców do współpracy.

 

U Z A L E Ż N I E N I A

(KLIKNIJ, POCZYTAJ)

  NIKOTYNIZM 

  ALKOHOLIZM

 NARKOMANIA

 

Jak rozwiązać problem z paleniem papierosów,

piciem alkoholu, zażywaniem narkotyków:

 

Zawsze  możesz to  zmienić i  rozpocząć normalne  życie, aby tak się  stało niezbędne jest:

Ø     uświadomienie sobie, że mam problem,

Ø     przyjęcie do wiadomości, że  z problemem nie poradzę  sobie sam,

Ø     przeprowadzenie szczerej rozmowy z rodzicem,

Ø     poinformowanie szkolnego pedagoga, psychologa,  wychowawcy,

Ø     zgłoszenie się do lekarza rodzinnego,

Ø     zgłoszenie się do specjalistycznej poradni (Poradnie dla Dzieci i Młodzieży, Poradnie Uzależnień, Poradnie  Psychologiczno  - Pedagogiczne,  Punkty Konsultacyjne /informacje na ich temat można uzyskać w szkole/,

Ø     zgłoszenie się do organizacji   i stowarzyszeń zajmujących się  pomocą osobom uzależnionym.

 

 

Instytucje udzielające pomocy osobom uzależnionym /

 

 zagrożonym uzależnieniem od narkotyków, alkoholu,

 

 nikotyny

 

Narkomania:

1.     Krajowe Biuro ds. Narkomanii, 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 52/54, tel. 022 641 15 65

2.     Wydział ds. Narkotyków Komendy Głównej Policji, 02-624 Warszawa,

ul. Puławska 148/150, tel. 022 601 20 75

3.     Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, 00-020 Warszawa,

ul. Chmielna 10A/21, tel. 022 828 26 78

4.     Rodzinna Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”,

00-681 Warszawa, ul. Hoża 57, tel. 022 621 13 59

5.     Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,

00-892 Warszawa, ul. Elektoralna 26, 022 620 64 35

Alkoholizm:

6.     Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

01- 458 Warszawa ,ul. Szańcowa 25, tel.:0-22 532 03 20

Nikotynizm:

7.     Telefoniczna Poradnia pomocy palącym, tel. 0 801 108 108

8.     Centrum Onkologii – Instytut, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5, tel. 022 643 92 34

9.     Fundacja „Promocja zdrowia”, 00-764 Warszawa, ul. Sobieskiego 110/7, tel. 022 643 92 34

 

Przepisy prawne regulujące kwestie nieletnich  uzależnionych

 

lub zagrożonych uzależnieniem

 

od narkotyków, alkoholu, nikotyny:

 

1. Ustawa o przeciwdziałaniu  narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.

    (Dz. U. z dnia 19 września 2005r., Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)

 2. Ustawa o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

    z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231

    z późn. zm.)

3. Ustawa o postępowaniu  w sprawach nieletnich z 26 października 1982r.   

     (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.) 

 4. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu

    i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (Dz.U. z 1996r., Nr 10,

    poz. 55 z późn. zm.)

 

BIBLIOGRAFIA

 


1. Moneta  Malewska M. „Narkotyki w szkole i w domu”, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2001r.
2. Dimoff  T., Carper S. „Jak rozpoznać  czy dziecko sięga po narkotyki”, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Elma Books, Warszawa 2001r.
3. Markiewicz A. ”Środki odurzające a młodzież”, Zakład Wydawniczo - Handlowy Materiałów Szkolno Oświatowych  - Wiem wszystko, Koszalin

4. Zatoński W. i Przewoźniak K. „Palenie tytoniu w Polsce: podstawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka”, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie, Warszawa 1999r.

5. Mazur J., Woynarowska B., Kowalewska A., „Palenie tytoniu – zdrowie młodzieży szkolnej w Polsce”, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000r.

1.     Zatoński W., Przewoźniak K. „Przeciwko Epidemii”, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 1999r.

2.     Witold Zatoński „Rzuć Palenie razem z nami”  Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie 2000r.

3.     Gołębniak B. „Uczenie metodą projektów”, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2004r.

4.     Królikowski J. „Projekt Edukacyjny” Wydawnictwo CODN 2000r.

Opr. Ewa Szewczyk

 

 

Strona tytułowa