„WITOLD PILECKI
- RYCERZ NIEZŁOMNY”
Konkurs historyczny, 14 marca 2014
 
Cele konkursu:
 
 • Promocja wiedzy na temat losów rotmistrza Witolda Pileckiego.
 • Rozwijanie zainteresowań Polaków najnowszą historią.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznego Gimnazjum im.ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.
 • Organizatorem Konkursu jest Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.
 • Patronat nad Konkursem sprawuje Wójt Gminy Belsk Duży.
 • Konkurs ma formę: testu wiedzy i pracy plastycznej lub prezentacji multimedialnej dotyczącej postaci Witolda Pileckiego.
 • Test zostanie przeprowadzony dnia 14 marca, zaś prace plastyczne lub prezentacje multimedialne należy oddać do pana Krzysztofa Wójcika do dnia 7 marca 2014 roku.
 • Przy ocenie pracy plastycznej lub prezentacji multimedialnej  w szczególności uwzględnione zostaną:

F zawartość merytoryczna,

F przejrzystość i komunikatywność przekazu,

F adekwatność zastosowanych środków plastycznych do tematu,

F oryginalność pracy, szata graficzna.

Komisja konkursowa:

 • Wyłonienia zwycięzców dokona Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą:

F Przewodniczący komisji - Janina Pawełek - Dyrektor PG w Belsku Dużym,

F Członek komisji - Anna Kocewiak - nauczyciel języka polskiego,

F Członek komisji - Krzysztof Wójcik - nauczyciel historii.

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

Nagrody

 • Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Postanowienia końcowe

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 • Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu Krzysztof Wójcik.

Dyrektor

Publicznego Gimnazjum

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

 w Belsku Dużym

Janina Pawełek

 

                                                                                     Belsk Duży, 17 lutego 2014 r.


* * * *
W piątek 14 marca o godz. 8.00 wszystkie klasy jednocześnie rozpoczęły pracę z zadaniami konkursowymi, które znajdziecie pod zdjęciami.
 

Konkurs historyczny

„WITOLD PILECKI - RYCERZ NIEZŁOMNY”

1. Data urodzenia Pileckiego to:

A - 12 lutego 1901; B - 13 maja 1901; C - 17 maja 1902; D - 8 czerwca 1903.

 2. Urodził się w...

A - Ołoncu; B - Warszawie; C - Wilnie, D - Skurczach.

 3. Po jakim powstaniu dziadek Witolda został wysłany na Syberię?

A - Ślaskim; B - Krakowskim; C - Listopadowym, D - Styczniowym

 4. Gdzie Witold zdał maturę?

A - Krakowie; B - Warszawie; C - Wilnie; D – Pietrozawodońsku.

 5. W którym roku wstąpił do oddziałów samoobrony Grodna dowodzonych  przez gen. Władysława Wejtkę?

A - 1916; B - 1918; C - 1920; D - 1921.

 6. Jak na imię miał jego ojciec?

A - Julian; B - Józef; C - Władysław; D - Jan.

 7. Na konto ppor. Pileckiego zapisano w kampanii wrześniowej zniszczenie:

A - niemieckich portów; B - zniszczenie niemieckich instalacji broni masowego rażenia;

C - arsenału broni; D - 7 czołgów niemieckich i 2 samolotów.

 8. W którym roku został współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej?

A - 1938 15 sierpień; B - 1939 9 września; C - 1934 2 marzec; D - 1940 19 listopad.

 9. W Tajnej Armii Polskiej został jej:

A - szefem rezerwy kawalerii; B - inspektorem organizacyjnym;

C - komendantem głównym; D - szefem sztabu.

 10. Komu Pilecki zgłosił projekt swojego dobrowolnego pójścia do KL Auschwitz?

A - Mjr.Włodarczykowi; B - Gen.Sosnowskiemu

C - Pplk.Wladysławowi Surmańskiemu; D - Gen.Stefanowi Rowieckiemu.

 11. Za swoją działalność konspiracyjną Witold Pilecki jeszcze jako więzień obozu  KL Auschwitz, w listopadzie 1941 został awansowany przez gen. Stefana Grota-Roweckiego  do stopnia:

A – Majora; B – Rotmistrza; C – Kapitana; D – Porucznika.

 12. W zorganizowanej przez niego siatce nazwanej przez Pileckiego ZOW (Związek Organizacji Wojskowej) byli między innymi: Stanisław Dubois, Xawery Dunikowski i Bronisław Czech. Pilecki wyznaczył stworzonej przez siebie organizacji cele. Wymień dwa z nich:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

 13. Jaki numer został przypisany Pileckiemu w Auschwitz?

A – 3689; B – 4501; C – 4859; D – 3507.

 14. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 Pilecki wraz z dwoma współwięźniami zdołał uciec  z obozu, byli to:

A - Andzej Gąsienica . Henryk Bartosiewicz; B - Jan Redzej , Edward Ciesielski

C - Tadeusz Szydlik . Jan Olszowski; D - Zygmunt Kocjan . Witold Wysoki.

 15. Witold Pilecki opracowywał pierwsze sprawozdania o ludobójstwie w Auschwitz przesyłane przez pralnicze komando do dowództwa w Warszawie i przez komórkę „Anna” w Szwecji dalej na Zachód. Raporty te zwane były:

A - Raportami Auschwitz; B - Raportami Druha;

C – Raportami Pileckiego; D - Raportem Rotmistrza.

16. Uzupełnij tekst:

W 1943–1944 Witold Pilecki służył w oddziale III Kedywu KG AK (m.in. jako zastępca dowódcy Brygady Informacyjno-Wywiadowczej „Kameleon”-„Jeż”), brał udział w powstaniu .......................................................... Początkowo walczył jako zwykły strzelec w kompanii „.............................................”, później dowodził jednym  z oddziałów zgrupowania Chrobry II,  w tzw.  ....................................................................  (dawna siedziba redakcji „Rzeczpospolitej”).    W latach 1944–1945 przebywał w niewoli niemieckiej w stalagu 344 Lamsdorf   (pol. Łambinowice), oflagu VII A w Murnau.

17. Po wyzwoleniu stalagu Pilecki walczył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech, w październiku 1945, wrócił do Polski, by prowadzić w Polsce działalność wywiadowczą na rzecz 2 Korpusu. Zrobił to na osobisty rozkaz:

A - gen. Władysława Andersa; B - gen. Władysława Sikorskiego;

C - marszałka Edwarda Rydza - Śmigłego; D - gen. Stefana Grota - Roweckiego.

 18. Jesienią 1945 Pilecki zorganizował siatkę wywiadowczą i rozpoczął zbieranie informacji wywiadowczych o sytuacji w Polsce, w tym o żołnierzach AK i 2 Korpusu, którzy byli więzieni  w obozach NKWD i deportowani przez Sowietów na Syberię. Pilecki przez NKWD został aresztowany: 

A - 10 maja 1945 r.; B - 8 maja 1947 r.; C – 1 listopada 1947 r.; D – 8 maja 1946 r.

 19. W areszcie był torturowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, m.in.  przez jednego z najokrutniejszych śledczych Eugeniusza Chimczaka. W trakcie ostatniego,           jak się później okazało, widzenia z żoną, wyznał jej w tym kontekście:

A - szkoda, że nie uciekłem na Zachód; B – powinniśmy współpracować z NKWD;

C -  jestem rycerzem; D - Oświęcim to była igraszka.

20. Uzupełnij tekst:

Ostatecznie został oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji. ................................... przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces tzw. „ ...................................... ”. Prokuratorem oskarżającym Pileckiego był major Czesław Łapiński, przewodniczącym składu sędziowskiego podpułkownik Jan Hryckowian (obaj byli dawnymi oficerami AK), sędzią kapitan ................................................ Skład sędziowski (jeden sędzia i jeden ławnik) był niezgodny z ówczesnym prawem. 15 marca 1948 rotmistrz został skazany na karę ................................ Wyrok wykonano dnia ........... miesiąca ............... roku .................  w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Wykonawcą wyroku był ................................................. zwany „Katem z Mokotowa”. Unieważnienie wyroku  w sprawie Witolda Pileckiego oraz pozostałych zasądzonych wraz z nim w 1948 roku oskarżonych nastąpiło dnia .... miesiąca ..................... roku ................................ Wojskowy Sąd Najwyższy uwolnił skazanych od stawianych im ongiś zarzutów, podkreślając niesprawiedliwy charakter wydanych wyroków, które zapadły z naruszeniem prawa. Sąd Najwyższy podkreślił patriotyczną postawę niesłusznie skazanych.  Witold Pilecki odznaczony został pośmiertnie ...................................................................................................................................................... (1995). Dnia 30 lipca 2006 roku, przy obchodach 62 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, prezydent Polski Lech Kaczyński przyznał Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie ............................................................... .  Dnia 5 września 2013 roku Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak mianował pośmiertnie rotmistrza Witolda Pileckiego na stopień ................................................... .  Szlachetny człowiek, najlepszy mąż i ojciec. Takim pozostał             we wspomnieniach …………………………………………….………… –  swoich dzieci.

 
 

Karta odpowiedzi

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. A

7. D

8. B

9. B

10. A

11. D

 

12.  Cele:

·         przekazywanie współwięźniom wiadomości z zewnątrz obozu,

·         potajemne zdobywanie żywności i odzieży oraz jej rozdzielanie,

·         przekazywanie wiadomości poza druty KL Auschwitz,

·         przygotowanie własnych oddziałów do opanowania obozu podczas ewentualnego zaatakowania go z zewnątrz  przez oddziały partyzanckie z równoczesnym zrzutem broni i siły żywej (desant),

·         podtrzymywanie na duchu kolegów.

13. C

14. B

15. C

16. warszawskim; Warszawianka: Reducie Witolda

17. A

18. B

19. D

20. 3 marca 1948 r.; „grupy Witolda”; Józef Badecki; śmierci;                   25 maja 1948 r.; Piotr Śmietański; 1 października 1990 r.,  

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski;

Order Orła Białego; pułkownika; Zofii i Andrzeja                         
 
 
WYNIKI KONKURSU
 
Wyniki konkursu ogłoszono podczas  >>> uroczystości 9 kwietnia. Nagrody wręczała osobiście Pani Zofia Pilecka-Optułowicz.
 
 

 

I miejsce:

 Katarzyna Łubińska uczennica klasy II b

 

II miejsce:

 Zofia Mróz uczennica klasy II b

 

III miejsca:

Piotr Perzyna uczeń klasy II a

Piotr Witczak  uczeń klasy II c

Marcin Kuchta uczeń klasy II c

Weronika Hamulczuk uczennica klasy I a

 

 

Wyróżnienia:

Michał Słomiński uczeń klasy III c

Martyna Legucka uczennica klasy II a

Ernest Matyjas uczeń klasy II a

Aleksandra Sybilska uczennica klasy I a

Katarzyna Górzyńska uczennica klasy II c