Projekty unijne

dla uczniów i nauczycieli naszego Gimnazjum.

 

* * *

„Każdy uczeń ma talent, ale jaki?”

W terminie 17 września - 2 października 2013 roku czternastu nauczycieli z Publicznego Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym wzięło udział w projekcie „Każdy uczeń ma talent, ale jaki?”. Projekt realizowany był w ramach działań współfinansowanych ze środków UE, a liderem projektu była placówka oświatowa Polskie Centrum Edukacji, która zaproponowała naszym nauczycielom udział w zajęciach.

W ramach projektu zrealizowane zostało w 40-godzinne szkolenie, a następnie zajęcia indywidualne i grupowe w formie superwizji . W trakcie trwania szkolenia trenerzy zapoznali uczestników z zasadami udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w oparciu o akty prawne, budowali świadomości nauczyciela w odkrywaniu talentów uczniów oraz rozwijali umiejętności współpracy między szkołą, nauczycielem, a rodzicami w zakresie założonym przez działania projektowe.

Koncepcja projektu oparta zostało o podręcznik „Now, discover your strengths”. Podręcznik ten pomocny był zarówno samym nauczycielom, jak i uczniom, których w ramach projektu zdiagnozować musiał każdy nauczyciel.

Po zakończeniu cyklu szkoleniowego każdy z uczestników szkolenia skorzystał ze wsparcia doradczego w formie superwizji. Jej głównym celem było omówienie trudności, z jakimi spotykają się nauczyciele w czasie stosowania Testu Gallupa oraz wspólna wymiana doświadczeń.

Po zliczeniu i przeanalizowaniu ankiet końcowych zauważalny był u każdego z nauczycieli wzrost umiejętności w zakresie rozwijania talentów u uczniów, co potwierdziło zasadność ich udziału w projekcie.

Szersza informacja o innych działaniach realizowanych przez Polskie Centrum Edukacji  znajduje się na stronie www.pl.edu.pl

 

*  *  *

 

 

Od 1 stycznia 2011 r. rozpoczęła się realizacja dwóch projektów współfinansowanych z EFS w Publicznym Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym. Projekt „Matematyka dla każdego”, którego koordynatorem jest nauczycielka matematyki Pani Agnieszka Kostrzewa, skierowany jest do uczniów klas drugich, dla których zorganizowane są między innymi dodatkowe zajęcia z matematyki oraz dwudniowy wyjazd edukacyjny. Projekt „EKO-LABORATORIUM”, koordynowany przez nauczycielkę biologii i chemii Panią Beatę Hermanowicz, skierowany jest do uczniów klas trzecich i oferuje im zajęcia z ekologii oraz cztery wyjazdy edukacyjne. Wymienione projekty uzyskały dofinansowanie w wysokości po 50 000 zł na każdy z nich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Dzięki ich realizacji uczniowie skorzystają z bezpłatnych zajęć i wyjazdów edukacyjnych, a szkoła wzbogaci się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Projekty zakończą się 30 czerwca 2011 r.

 
*

*

W Publicznym Gimnazjum im. Z. J. Peszkowskiego w Belsku Dużym zakończyła się realizacja projektu „Matematyka dla każdego” współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekt był realizowany od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

W projekcie wzięło udział 39 uczniów klas drugich. Ogółem przeprowadzono 20 godzin koła matematycznego oraz 40 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki. W kwietniu odbyła się dwudniowa wycieczka do Torunia, podczas której uczestnicy zwiedzali zabytkowe miasto, obejrzeli seans w planetarium oraz brali udział w wykładzie na uniwersytecie podczas obchodów Festiwalu Nauki i Sztuki. Dzięki realizacji projektu zakupiono do pracowni matematycznych pomoce dydaktyczne, laptop oraz projektor multimedialny. 13 czerwca odbyło się oficjalne podsumowanie projektu z udziałem uczniów i ich rodziców. Przeprowadzono matematyczny quiz, w którym uczestnicy walczyli o atrakcyjne nagrody. Zorganizowany był poczęstunek, a na pamiątkę udziału w projekcie każdy otrzymał upominek i pamiątkowy dyplom. Projekt pozwolił na rozwijanie zdolności i zainteresowania matematycznych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych z zakresu tego przedmiotu. Widocznym efektem realizowanych zajęć była poprawa przez kilkunastu uczniów ocen klasyfikacyjnych. Uczestnicy koła matematycznego odnosili sukcesy w konkursach: „Kangur 2011”, MATMIX.

 
 
 

*

Beata Hermanowicz - koordynator projektu

 
Zobacz więcej: EKOLAB>>>
 
 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
– „Moja przyszłość”
 

Od 1 września 2014 r. w  Gimnazjum w Belsku Dużym rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt „Moja przyszłość”, którego koordynatorem jest nauczycielka Gimnazjum Pani Małgorzata Domel, skierowany jest do uczniów klas drugich, dla których zorganizowane są m.in. zajęcia z języka angielskiego, matematyki, przyrodnicze oraz zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego.

Dzięki realizacji projektu uczniowie skorzystają z bezpłatnych zajęć i wyjazdów edukacyjnych. Projekt zakończy się 30 czerwca 2015 r.

 
„Moja przyszłość”  - podsumowanie
 

Od 1 września 2014r. w  Gimnazjum w Belsku Dużym rozpoczęła się realizacja projektu pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wniosek dla Gimnazjum opracowała i przekazała do organu prowadzącego p. Marzena Jakóbowska – Kępka. Zarządzaniem  projektem zajęła się  p. Małgorzata Domel.

Projekt „Moja przyszłość skierowany był do uczniów klas drugich dla których zorganizowane były m.in. zajęcia z języka angielskiego, matematyki, przyrodnicze oraz zajęcia z doradztwa i poradnictwa zawodowego. Odbyło się 200 godzin zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym, p. B. Sibilską, p. K. Duch, B. Hermanowicz, p. A. Glinkę.

Dzięki realizacji projektu uczniowie skorzystali z bezpłatnych zajęć i wyjazdów edukacyjnych. Uczniowie byli w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Fabryce i Muzeum Porcelany w Ćmielowie na całodniowych zajęciach otwartych.

Budżet projektu przeznaczony na 1 grupę projektową wynosił 24 510 złotych. Środki płatności w 85 % pochodziły z Unii Europejskiej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO KL,  10 % to środki z budżetu państwa, 5 % to środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Projekt zakończył się w czerwcu 2015 r. podsumowaniem i wręczeniem pamiątkowych dyplomów.

                                                                                        Małgorzata Domel

 

Strona tytułowa