RODO
 

 W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1),

informujemy, że

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST

PANI MAŁGORZATA KRAJEWSKA

inspektor@cbi24.pl

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój wizerunek, w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez  Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym w roku szkolnym 2018/2019 mojego wizerunku na stronie internetowej jak również w gablotach i tablicach ściennych szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.                                 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

 ………………………………………………

 (data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z publikacją zdjęć jest Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym (ul. Szkolna 3, 05-622 Belsk Duży, Telefon: 48 664 03 82).

2. W Publicznym Gimnazjum powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upublicznienia wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację na stronie internetowej szkoły http://www.gimbel.pl jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne na rok szkolny 2018/2019. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

 

 

 

Strona tytułowa