RODO
 

 W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE.L 2016 Nr 119, str.1),

informujemy, że

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH JEST

PANI MAŁGORZATA KRAJEWSKA

inspektor@cbi24.pl

 

 

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających mój wizerunek, w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez  Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym w roku szkolnym 2018/2019 mojego wizerunku na stronie internetowej jak również w gablotach i tablicach ściennych szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.                                 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

 ………………………………………………

 (data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z publikacją zdjęć jest Publiczne Gimnazjum im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym (ul. Szkolna 3, 05-622 Belsk Duży, Telefon: 48 664 03 82).

2. W Publicznym Gimnazjum powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upublicznienia wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez publikację na stronie internetowej szkoły http://www.gimbel.pl jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne na rok szkolny 2018/2019. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.   

 

…………………………………………...

(data, podpis)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1.      Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gimnazjum im. Ks Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym (ul. Szkolna 3, 05-622 Belsk Duży, Telefon: 48 664 03 82, email: gimbel@poczta.onet.pl).

 

2.      W Gimnazjum im. Ks Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl . 

3.      Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu budynków i pomieszczeń szkoły, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników na terenie monitorowanym.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.      Podstawą prawną przetwarzania wizerunku dzieci, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

6.      Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) 

7.      Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-          żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie wizerunku dzieci, pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), a nadto w odniesieniu do pracowników podstawę do przetwarzania danych stanowią również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

 

 

 

 

 

Strona tytułowa