Samorząd Szkolny

w roku szkolnym 2011/2012
 
Przewodnicząca
MAŁGORZATA KRZEŚNIAK
  Z-cy przewodniczącej  
Sekretarz MARTYNA ZIEJA Skarbnik
KAROLINA MARCZAK SZYMON KONARSKI PATRYCJA GÓRCZYŃSKA
 
*

SEKCJA INFORMACYJNO-KULTUROWA

PRZEWODNICZĄCA – Katarzyna Wócik

Elwira Jakubiak, Ula Neska, Justyna Ryfczyńska, Kinga Marczak, Ola Karpeta, Natalia Rurant, Elwira Wojtyniak, Eliza Grotowska, Ola Tyrolczyk

SEKCJA PORZĄDKOWA

PRZEWODNICZĄCA – Aleksandra Makarska

Ilona Orłowska, Kamil Jaworski, Adam Gniadzik, Darek Tetera, Przemek Gosa, Szymon Bukowski, Adrian Stokowski, Marta Adamczyk, Sylwia Wrzosek

SEKCJA ROZRYWKOWA

PRZEWODNICZĄCA – Natalia Zabłocka

Marta Brzezińska, Magda Woźniak, Agata Okrasa, Małgosia Jakubowska, Hubert Łubiński, Michał Ryfczyński, Kuba Brzeziński, Wioleta Komorowska, Natalia Strulak, Adam Radecki, Dominik Piekarek

SEKCJA SPORTOWA

PRZEWODNICZĄCA - Olga Baranowska

Damian Krawczyk, Bartek Sikorski, Bartek Barański, Cyprian Bobrowski, Norbert Wierzbicki, Anita Ryfczyńska, Kuba Rdzanek, Weronika Katana, Łukasz Majak

*

 
Opiekunowie Samorządu

p.Małgorzata Domel 

p.Bogusław Cieślak

 

***************************************

Samorządy klasowe
 
KLASA IA
Przewodniczący: Darek Tetera
Z-ca: Szymon Bukowski
Skarbnik: Natalia Rurant
Sekretarz: Przemek Gosa
 
KLASA IB
Przewodnicząca: Kinga Marczak
Z-ca: Adrian Stokowski
Skarbnik: Natalia Strulak
Sekretarz: Aleksandra Karpeta
 
KLASA IC
Przewodniczący: Adam Radecki
Z-ca: Dominik Piekarek
Skarbnik: Sylwia Wrzosek
Sekretarz: Marta Adamczyk
 
KLASA ID
Przewodniczący: Adam Gniadzik
Z-ca: Joanna Grodowska
Skarbnik: Adam Gniadzik
Elwira Wojtyniak
Aleksandra Tyrolczyk
Łukasz Majak
 
KLASA IIA
Przewodnicząca: Marta Brzezińska
Z-ca: Bartek Sikorski
Skarbnik: Magda Woźniak
Sekretarz: Cyprian Bobrowski
 
KLASA IIB
Przewodniczący: Norbert Wierzbicki
Z-ca: Kamil Jaworski
Skarbnik: Bartek Barański
Sekretarz: Jakub Rdzanek
 
KLASA IIC
Przewodniczący: Jakub Brzeziński
 
Z-ca: Michał Ryfczyński
Skarbnik: Wiola Komorowska
 
KLASA IID
Przewodnicząca: Małgorzata Jakubowska
Z-ca: Justyna Ryfczyńska
Skarbnik: Hubert Łubiński
Sekretarz: Anita Ryfczyńska
 

KLASA IIIA

Przewodnicząca: Martyna Zieja
Z-ca: Katarzyna Wócik
Skarbnik: Olga Baranowska
Aleksandra Makarska
Natalia Zabłocka

KLASA IIIB

Przewodnicząca: Małgorzata Krześniak
Z-ca: Karolina Marczak
Skarbnik: Szymon Konarski
 
KLASA IIIC
Przewodnicząca: Elwira Jakubiak

Z-ca: Ilona Orłowska
Skarbnik: Ula Neska
Sekretarz: Karol Turek
 
KLASA IIID
Przewodnicząca: Patrycja Górczyńska
Z-ca: Agata Okrasa
Skarbnik: Damian Krawczyk

 

***************************************************

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Publicznego Gimnazjum

im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

 

§ I

Celem Samorządu jest:

1.     Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

2.     Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ II

Do zadań Samorządu należy:

1.     Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.

2.     Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

3.     Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.

4.     Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.

5.     Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole.

 

§ III

Uprawnienia Samorządu obejmują:

1.     Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.

2.     Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3.     Redagowanie ściennych gazetek szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

4.     Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ IV

Władze Samorządu Uczniowskiego:

1.     Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

2.     Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.

3.     Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.

4.     Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego:

a.      przewodniczący Zarząd Samorządu Szkolnego

b.     zastępca - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym

c.     skarbnik - przez wszystkich uczniów

d.     kronikarz (sekretarz)

e.      członkowie sekcji.

5.     Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

6.     Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.

§ V

1.     Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

2.     Zarząd SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.

§ VI

1.     Fundusze samorządów mogą być tworzone:

a.      z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez

§ VII

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

1.     Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.     Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.     Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.     Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

DYŻURY PORZĄDKOWE

NA KORYTARZU

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 

1)                      5.09. – 9.09. 2011r. – Klasa III A

2)                      12.09. – 16.09.2011r. – Klasa III B

3)                      19.09. –  23.09.2011r. – Klasa III C

4)                      26.09. – 30.09.2011r. – Klasa III D

5)                      3.10. – 7.10.2011r. – Klasa II A

6)                      10.10. – 14.10.2011r. – Klasa II B

7)                      17.10. – 21.10.2011r. – Klasa II C

8)                      24.10. – 28.10.2011r. – Klasa II D

9)                      31.10. – 4.11.2011r. – Klasa I A

10)               7.11. – 11.11.2011r. – Klasa I B

11)               14.11.- 18.11.2011r. – Klasa I C

12)              21.11. – 25.11.2011r. – Klasa I D

13)              28.11. – 2.12.2011r. – Klasa III A

14)              5.12. – 9.12.2011r. – Klasa III B

15)              12.12. – 16.12.2011r. – Klasa III C

16)              19.12. – 23.12.2011r. – Klasa III D

DYŻURY PORZĄDKOWE

NA KORYTARZU W II PÓŁROCZU

1)                      2.01. – 13.01.2012r.– Klasa III A

   16.01. – 27.01.2012r. – FERIE ZIMOWE

2)                      30.01. –  10.02.2012r. – Klasa III B

3)                      13.02. – 24.02.2012r. - Klasa III C

4)                      27.02. – 9.03.2012r. – Klasa III D

5)                      12.03.- 23.03.2012r. – Klasa II A

6)                      26.03.- 6.04.2012r. – Klasa II B

7)                      9.04. – 20.04.2012r. – Klasa II C

8)                      23.04. – 4.05.2012r. – Klasa II D

9)                      7.05. – 18.05.2012r. – Klasa I A

10)               21.05. – 1.06.2012r. – Klasa I B

11)               4.06. – 15.06.2012r. – Klasa I C

12)              18.06. – 29.06.2012r. – Klasa I D

Strona tytułowa     Imprezy 2011/12

 

Samorząd 2008/09    Samorząd 2009/10  Samorząd 2010/11