Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2014/2015
 
Przewodnicząca
 DOMINIKA NAPIÓRKOWSKA
 
     Zastępca przewodniczącej
    KATARZYNA GÓRZYŃSKA
 
Sekretarz
KLAUDIA JAKUBCZAKS E K C J E

SEKCJA PORZĄDKOWA
PRZEWODNICZĄCA – Karolina Stępińska
 Michał Jasiorowski, Krystian Senator, Aneta Kruszewska,
Karolina Oryniak, Natalia Byrska, Julia Górzyńska
 
SEKCJA KULTURALNO - ROZRYWKOWA
PRZEWODNICZĄCA – Julia Wróbel
Daria Sobczak, Aleksandra Sybilska, Kacper Błoński, Karolina Banasiewicz,
Blanka Jędrzejczak, Wiktoria Kowalczyk, Aleksandra Wnuk,
Weronika Ustaszewska, Wiktoria Wrzesińska, Dagmara Borkowska
 
SEKCJA SPORTOWA
PRZEWODNICZĄCA - Dominika Kowalczyk
Żaneta Krasiewicz, Julia Katana, Daniel Chmielewiec,
Piotr Witczak, Mikołaj Sołtysiak, Cezary Kępka
 

OPIEKUNKI SAMORZĄDU

Panie Ilona Pawłowska i Katarzyna Pecelt

 

Samorządy klasowe
 
KLASA IA
Przewodniczący:
Michał Jasiorowski
Z-ca: Krystian Senator
Skarbnik: Julia Katana i Katarzyna Kwiatkowska
 
KLASA IB
Przewodnicząca:
Natalia Ejmocka
 
Z-ca: Anna Samsel
Skarbnik: Julia Górzyńska
Sekretarz:
Natalia Byrska
 
KLASA IC
Przewodnicząca:
Wiktoria Kowalczyk
 
Z-ca: Wiktoria Kucman
Skarbnik: Aleksandra Jakubczak
 
KLASA ID
Przewodnicząca:
Aleksandra Wnuk
Z-ca: Cezary Kępka
Skarbnik: Paweł Gosa
Sekretarz: Blanka Jędrzejczak
 
KLASA IIA
Przewodnicząca:
Aleksandra Sybilska
Z-ca: Jan Poradzki
Skarbnik: Anna Andrzejuk
Łącznik:
Zuzanna Oręziak
 
KLASA IIB
Przewodnicząca:
Karolina Banasiewicz
Skarbnik: Przemysław Jóźwiak
Sekretarz:
Mikołaj Sołtysiak
 
KLASA IIC
Przewodnicząca:
Aleksandra Biedrzycka
Z-ca: Karolina Oryniak
Skarbnik: Mateusz Turek
 
KLASA IID
Przewodnicząca:
Olga Biniszewska
Żaneta Krasiewicz
Daria Sobczak
 

KLASA IIIA

Przewodniczący:
Tomasz Antczak
Z-ca: Aneta Kruszewska
Skarbnik: Ernest Matyjas
Sekretarz:
Karolina Stepińska

KLASA IIIB

Przewodnicząca:
Dominika Napiórkowska
Julia Wróbel
Dominika Kowalczyk
Natalia Nieckuła
 
KLASA IIIC
Przewodnicząca/y:

 
 
KLASA IIID
Przewodnicząca:
Wiktoria Wrzesińska
 
Z-ca: Dagmara Borkowska
Skarbnik:
Kacper Błoński

 

Zdjęcia uczniów - p.Ilona Pawłowska

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Publicznego Gimnazjum

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

w Belsku Dużym

 

§ I

Celem Samorządu jest:

1.     Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

2.     Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ II

Do zadań Samorządu należy:

1.     Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.

2.     Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

3.     Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.

4.     Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.

5.     Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole.

 

§ III

Uprawnienia Samorządu obejmują:

1.     Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.

2.     Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3.     Redagowanie ściennych gazetek szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

4.     Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ IV

Władze Samorządu Uczniowskiego:

1.     Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

2.     Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.

3.     Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.

4.     Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego:

a.      przewodniczący Zarząd Samorządu Szkolnego

b.     zastępca - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym

c.     skarbnik - przez wszystkich uczniów

d.     kronikarz (sekretarz)

e.      członkowie sekcji.

5.     Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

6.     Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.

§ V

1.     Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

2.     Zarząd SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.

§ VI

1.     Fundusze samorządów mogą być tworzone:

a.      z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez

§ VII

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

1.     Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.     Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.     Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.     Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

 

 

Samorząd 2013/2014
Samorząd 2012/2013
Samorząd 2011/2012
Samorząd 2010/2011
Samorząd 2009/2010
Samorząd 2008/2009

 

Strona tytułowa