Samorząd Szkolny

w roku szkolnym 2012/2013
 
Przewodnicząca
Magdalena Woźniak
 
  Wiceprzewodnicząca  
Sekretarz Marta Brzezińska Skarbnik
Cyprian Bobrowski   Anita Musiałowska
Opiekunki Samorządu
 
       
    Natalia Nowacka Katarzyna Pecelt    

 

*

Samorządy klasowe
 
KLASA IA
 
 
 
KLASA IB
Julka Wróbel, Dominika Napiórkowska, Natalia Nieckuła
 
KLASA IC
Katarzyna Wesołowska, Michał Kot, Katarzyna Górzyńska, Daniel Chmielewiec
 
KLASA ID
Daniel Kłos, Katarzyna Rudnicka, Weronika Sobczak, Kacper Błoński
 
KLASA IIA
Żaneta Krawczyk, Przemysław Gosa, Izabela Kołacz
 
KLASA IIB
Kinga Marczak, Karolina Wrzesińska, Natalia Fijałkowska, Aleksandra Karpeta
KLASA IIC
Dominik Piekarek, Weronika Lewandowska, Adam Radecki
 
KLASA IID
Aleksandra Tyrolczyk, Weronika Katana, Adam Gniadzik, Joanna Grotowska, Elwira Wojtyniak
 

KLASA IIIA

Justyna Jasiorowska, Cyprian Bobrowski, Magda Woźniak, Stefan Matyjas, Marta Brzezińska

KLASA IIIB

KLASA IIIC

Joanna Perzyna, Karol Jakubiak, Agata Oryniak
KLASA IIID
Justyna Ryfczyńska, Anita Ryfczyńska, Małgorzata
Samorządy w minionych latach
Samorząd 2008/09

 Samorząd 2009/10 

Samorząd 2010/11

 Samorząd 2011/12

 

*

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Publicznego Gimnazjum

im. Ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym

 

§ I

Celem Samorządu jest:

1.     Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

2.     Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ II

Do zadań Samorządu należy:

1.     Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.

2.     Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

3.     Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.

4.     Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.

5.     Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole.

 

§ III

Uprawnienia Samorządu obejmują:

1.     Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.

2.     Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3.     Redagowanie ściennych gazetek szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

4.     Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ IV

Władze Samorządu Uczniowskiego:

1.     Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

2.     Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.

3.     Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.

4.     Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego:

a.      przewodniczący Zarząd Samorządu Szkolnego

b.     zastępca - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym

c.     skarbnik - przez wszystkich uczniów

d.     kronikarz (sekretarz)

e.      członkowie sekcji.

5.     Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

6.     Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.

§ V

1.     Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

2.     Zarząd SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.

§ VI

1.     Fundusze samorządów mogą być tworzone:

a.      z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez

§ VII

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

1.     Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.     Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.     Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.     Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

 

Samorząd 2008/09

   Samorząd 2009/10 

Samorząd 2010/11

   Samorząd 2011/12

 

Strona tytułowa