UCHWAŁA NR X/110/08

RADY GMINY BELSK DUŻY

z dnia 27 marca 2008 roku

 

w sprawie nadania imienia

Publicznemu Gimnazjum w Belsku Dużym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 60 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Belsk Duży uchwala, co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym nadaje się Publicznemu Gimnazjum w Belsku Dużym imię Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego.

§ 2

Ustala się pełną nazwę szkoły w brzmieniu: Publiczne Gimnazjum im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Belsku Dużym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Belsku Dużym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 14 maja 2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

inż. Jarosław Katana

 

 
 

Strona tytułowa nadanie imienia