Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2017/2018
 
Klaudia Sobczak, Mateusz Woźniak, Paulina Szewczyk
 
PRZEWODNICZĄCA
PAULINA SZEWCZYK
     Zastępca przewodniczącej
MATEUSZ WOŹNIAK
Skarbnik
KLAUDIA SOBCZAK

 

OPIEKUNKI SAMORZĄDU

Natalia Łyjak i Ilona Pawłowska
 
 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Publicznego Gimnazjum

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego

w Belsku Dużym

§ I

Celem Samorządu jest:

1.     Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

2.     Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ II

Do zadań Samorządu należy:

1.     Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.

2.     Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

3.     Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.

4.     Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.

5.     Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole.

 

§ III

Uprawnienia Samorządu obejmują:

1.     Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.

2.     Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

3.     Redagowanie ściennych gazetek szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

4.     Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

§ IV

Władze Samorządu Uczniowskiego:

1.     Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.

2.     Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.

3.     Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.

4.     Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego:

a.      przewodniczący Zarząd Samorządu Szkolnego

b.     zastępca - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym

c.     skarbnik - przez wszystkich uczniów

d.     kronikarz (sekretarz)

e.      członkowie sekcji.

5.     Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

6.     Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.

§ V

1.     Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

2.     Zarząd SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.

§ VI

1.     Fundusze samorządów mogą być tworzone:

a.      z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez

§ VII

Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego:

1.     Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2.     Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.     Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.     Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.

 

 

Samorząd 2015/2016
Samorząd 2014/2015
Samorząd 2013/2014
Samorząd 2012/2013
Samorząd 2011/2012
Samorząd 2010/2011
Samorząd 2009/2010
Samorząd 2008/2009

 

Strona tytułowa